Artikel

Lees de nieuwste jeugdhulp artikels.

Lees meer

Samen plaatsen van broers/zussen? Bevindingen vanuit wetenschappelijk onderzoek

Relaties tussen brussen kunnen erg belangrijk zijn, zeker bij een uithuisplaatsing. Sommige auteurs omschrijven deze relaties als de meest belangrijke in het leven van uithuisgeplaatste kinderen. Hierbij moet niet enkel aan broers of zussen met een bloedband worden gedacht. Belevingsonderzoek bij pleegkinderen in Vlaanderen toont dat het concept “familie” de biologische of bloedverwantschap

Ervaringsdeskundigen in de jeugdhulp: een hefboom voor participatie en vermaatschappelijking?

De inzet van vrijwillige en betaalde ervaringsdeskundigen neemt toe in verschillende sectoren van het sociaal domein, waaronder ook in de jeugdhulp. Het actieplan jeugdhulp 2.0 uit 2016, die de krachtlijnen voor de toekomstige jeugdhulp uitzet, verwijst expliciet naar het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen (Vandeurzen, 2016). Dit werd in 2018 beleidsmatig verankerd door het structure

Kwetsbare jongeren in het secundair onderwijs in de rode zone

Enkele weken geleden trokken de deeltijdse scholen aan de alarmbel. Gezien het uitdoofscenario van de onderwijsvorm Leren en Werken dreigen heel wat jongeren uit de boot te vallen. Met deze nota onderschrijven we vanuit de sector van NAFT, Aanloopfase en IBAL aanbieders deze zorg en lichten we hierop ons standpunt toe.

Gehechtheid, in gesprek met Guy Bosmans

Onveilige gehechtheid, hechtingstoornis, geremde en ontremde kinderen. Heel wat termen waar begeleiders in de jeugdhulp mee te maken krijgen. Maar begrijpen we wel altijd goed wat erachter zit? Hoe waken we erover onszelf niet te laten strikken in een semantische woordensoep en wat is de wetenschappelijke stand van zaken omtrent de thematiek? We gaan in gesprek met professor Guy Bosmans, klinisch

Ervaringskennis in de jeugdhulp

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapte eind vorig jaar de subsidie voor de opleiding ervaringsdeskundige in armoede. Zowel voor organisaties als voor cursisten die dankzij de opleiding een tweede kans kregen een onbegrijpelijke beslissing. Ik praat hierover met Belinda, ervaringsdeskundige en Jonah Coudenys, pedagogisch verantwoordelijke bij vzw aPart.

Participatie in de jeugdhulp: van weten naar doen

Participatie gaat over kinderen en jongeren betrekken, naar hun stem luisteren en hier gewicht aan geven. Het gaat over het recht van kinderen en jongeren om deel te nemen aan de zaken die zij willen en die relevant voor hen zijn. Het betekent niet dat kinderen en jongeren zomaar het laatste woord krijgen, wel dat volwassenen hen serieus nemen en gehoor geven aan wat zij te zeggen hebben. Ook binn

Hoger onderwijs in de jeugdhulp

We stellen vast dat het niet eenvoudig is voor jongeren uit de jeugdhulp om verder te studeren. Vanuit de overtuiging dat elk kind het recht heeft om zichzelf te ontplooien, zet Opgroeien bijkomend in om de drempels die er zijn weg te nemen en de goede voorbeelden bekend te maken. Vandaag gaan we in gesprek met Jana die er in slaagde om de stap naar hoger onderwijs te zetten, gesteund door een aan

Wat vind jij ervan?

Wat als het even niet meer gaat? Wat als het echt niet meer gaat? De Jeugdhulp in Vlaanderen is al sinds jaar en dag - al dan niet rechtstreeks - toegankelijk voor jongeren met diverse problematieken. Tijdens de laatste twee decennia werd echter duidelijk dat er hoge nood was aan een hervormde en vooral meer integrale visie op deze jeugdhulp. Het jeugdhulplandschap was te complex geworden en de f

Het EFQM model, sterker vooruit

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Termen die maar al te vaak gebruikt worden en waar men niet altijd even nauwgezet mee omspringt. Ze stralen ambiguïteit uit en worden maar al te vaak in een veel te enge context geplaatst. Nochtans vormen ze een mooi beeld van hoe het EFQM model succes wil introduceren in organisaties.