Voor leden

Langs deze weg worden relevante updates en nieuwtjes gedeeld voor Jo-In leden.

1/12/2022

Nieuwsbrief Jo-In november 2022

Met de winter reeds in zicht bieden we jullie graag een stand van zaken binnen de brede jeugdhulp. Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van actuele informatie zodat jullie mee op de hoogte blijven van wat speelt. Er wordt een stand van zaken gedeeld over volgende thema’s in deze nieuwsbrief:

1. Koepeloverleg

2. Veilig verblijf

3. Gezinshuizen

4. Personeelsproblematiek

5. Studiedag Jo-In

6. Vroeg en nabij

7. Klimaat

8. Agora webzine

9. Bandbreedte

10. Informant

11. Open bestuur Jo-In

12. Infomomenten

13. Acties

14. Stakeholder Jo-In

1. Koepeloverleg: Op 26/09/2022 ging het laatste koepeloverleg door met het agentschap Opgroeien. Dit overleg werd vanuit het agentschap beperkt tot een informerend overleg waarbij de koepels een stand van zaken kregen over enkele belangrijke thema’s zoals JDR, project Bandbreedte en 1G1P door middel van een toelichting. Verslag hiervan werd bezorgd aan alle leden.

Een verdere inhoudelijke bespreking van het jeugddelinquentierecht, die normaal in november zou doorgaan, werd verschoven naar januari 2023. We kijken alvast uit naar het eerstvolgende koepeloverleg waar graag opnieuw de nodige ruimte wordt geboden om in te gaan op thema’s die worden aangekaart vanuit de koepels zelf.

2. Veilig verblijf: De uitwerking van veilig verblijf krijgt op vandaag verder vorm door middel van een schrijfgroep. Vanuit Jo-In vaardigden we Stefaan Kaesteker (Ruyskensveld) af om deel te nemen aan deze schrijfgroep. We blijven met Jo-In nauw betrokken op de inhoud en vorderingen via divers overleg waar dit thema aan bod komt en houden leden daarvan ook graag verder op de hoogte.

3. Gezinshuizen: Op 10/10/2022 vond er een online presentatie plaats met betrekking tot het statuut van de gezinshuisouder. Deze presentatie kan je opnieuw bekijken via https://vimeo.com/759505630

De rondzendbrief inzake het statuut gezinshuisouders en de link naar het onderzoeksrapport ‘Gezinshuisouders als huisarbeiders’ werd eind oktober bezorgd aan alle voorzieningen binnen de jeugdhulp en de CKG’s.

Over het bredere reconversietraject vind je trouwens nog heel wat info (filmpjes, presentaties, rondzendbrieven,..) via Reconversietraject | Jeugdhulp

4. Personeelsproblematiek: Het personeelsgebrek in de sector is ondertussen een breed besproken en gekend probleem. Vanuit het agentschap Opgroeien kwam op 19/10/2022 een nota over het plan van aanpak van de personeelsproblematiek in jeugdhulpvoorzieningen met ook verwijzing naar een registratietool. Vanuit de koepels (SOM, VWV, Jo-In) werd voor de zomer reeds materiaal bezorgd aan het agentschap in de vorm van ofwel een nota of een artikel omtrent dit thema. Vanuit Jo-In agendeerden we het thema welzijn op de werkvloer bijvoorbeeld een jaar lang op elk intern overleg. Op basis hiervan kwamen we tot een tekst die zowel de hindernissen als opportuniteiten voor de sector benoemt en de aanleiding vormde tot de organisatie van een studiedag die doorgaat op 8/12/2022. Deze tekst, die ook werd bezorgd aan het agentschap, kan je lezen via: https://www.agorawebzine.be/artikels/groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse-jeugdhulp

5. Studiedag Jo-In: Op 8 december organiseert Jo-In haar studiedag omtrent het thema welzijn en welbevinden op de werkvloer, zie: https://www.agorawebzine.be/artikels/jo-in-studiedag-groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse-jeugdhulp-8-december-2022-gent

Met deze studiedag willen we niet enkel vragen stellen maar ook antwoorden helpen bieden en actief welzijn op de werkvloer helpen verhogen. Wil je er nog bij zijn? Schrijf je dan snel in via https://www.jo-in.be/vorming/jo-studiedag-groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse

6. Vroeg en nabij: Na de inspiratienota ‘Vroeg en Nabij’ werd vanuit het agentschap samen met de sector en door gebruik van de 4 cirkels ((lokale netwerken (+kinderopvang), financiering, diagnostiek, bovenlokale netwerken) gewerkt richting een conceptnota waarmee men naar een nieuw kaderdecreet wil werken tegen 2024. Hoewel alle stakeholders de principes van die conceptnota onderschrijven blijkt er nog niet genoeg gedragenheid om de conceptnota zoals die op vandaag is uitgeschreven als een geheel te onderschrijven. Wat dit betekent voor de verdere planning en plannen omtrent Vroeg en nabij is nog niet duidelijk.

Vanuit Jo-In trachten wij van bij de start extra in te zetten op maximale participatie vanuit de sector samen met onze leden. Daarom werd het overleg met Bruno Vanobbergen georganiseerd op 23/05/22 waarin uitgebreid de tijd werd genomen om ideeën van onze leden mbt het traject van Vroeg en nabij te bespreken. Op 6/9/2022 zaten we dan nogmaals met onze leden samen met Thierry Taverna (kabinet Crevits) om ook langs die weg onze input nog mee te geven.

We blijven met Jo-In en onze leden actief en nauw betrokken vanuit ons eigen engagement en ondernemerschap. Vanuit Jo-In werden ook nog enkele adviezen meegegeven op het Raadgevend Comité waaronder het advies om bij het luik financiering van Vroeg en nabij in de eerste plaats in te blijven zetten op de krachten en organisaties die er op vandaag al zijn binnen jeugdhulp en die hun waarde reeds elke dag bewijzen.

7. Klimaat: Jo-In gaat ook in 2022 het engagement verder aan om haar leden te informeren en ondersteunen met betrekking tot duurzaamheid en zorg voor het klimaat. Via Agora webzine publiceerden we 15/09/2022 het zeer heldere artikel van Patrick Blondé (CKG Kapoentje) dat vervolgens ook werd overgenomen op Sociaal.net en op de site van VIPA: https://www.agorawebzine.be/artikels/haal-energie-uit-je-energie-verlies

We publiceerden de aankondiging omtrent asbestveilige zorg, zie: https://www.agorawebzine.be/artikels/asbestveilige-zorgvoorzieningen en ondertekenden met Jo-In het sectorprotocol asbestveilige zorg, zie: https://ovam.vlaanderen.be/c/document_library/get_file?uuid=3bf8cbba-3c28-7e95-2598-501559d79f90&groupId=177281

We raden ook iedereen aan om de site van VIPA https://www.departementwvg.be/vipa nauwlettend in de gaten te houden gezien daar heel wat info te vinden is en steeds geactualiseerd wordt met betrekking tot de thema’s klimaat en duurzaamheid. Recent lees je er bijvoorbeeld over de gratis opleiding VIPA-criteria duurzaamheid en GRO ZORG, de wijziging in opmaak van EPC vanaf 2023 en er wordt ook nogmaals aangeraden om een energiescan uit te voeren. Ook voor organisaties die nog maar een paar jaar terug een energiescan lieten uitvoeren kan het interessant zijn dit nogmaals te doen gezien op korte tijd heel wat veranderd is op het vlak van energie en energiebesparing.

• https://www.departementwvg.be/nieuws/toelichting-vipa-energiescan

• https://www.departementwvg.be/nieuws/gratis-opleiding-vipa-criteria-duurzaamheid-en-gro-zorg

• https://www.departementwvg.be/nieuws/vanaf-2023-wijzigt-opmaak-epc-publiek

Zit je nog met vragen mbt de rol klimaat/duurzaamheidsmedewerker of mogelijke meetinstrumenten (https://departementwvg.be/actieplan-duurzaam-ondernemen) neem dan gerust contact op via benjamien@jo-in.be of hannah.bohez@vlaanderen.be

8. Agora webzine: De laatste maanden verschenen opnieuw heel wat inspirerende artikels en aankondigingen via https://www.agorawebzine.be/ waaronder over de thema’s gezond eten, inclusie, contact tussen pleegkinderen en ouders, afzondering en fixatie, EFQM, effectmeting, CANO-protocol, dak- en thuislozentelling etc. Hou de site dus goed in de gaten! Wie als lid graag zijn organisatie, een praktijk of project, een aankondiging, een getuigenis in de kijker wil zetten via dit kanaal: neem graag contact op via benjamien@jo-in.be. Wie graag Agora webzine verder wil steunen met een abonnement kan dit doen via https://www.agorawebzine.be/word-abonnee

9. Bandbreedte: Project Bandbreedte loopt over vier jaar en hierin staan volgende vier pijlers centraal:

• Veilig en online communiceren binnen jeugdhulp

• Een changetraject in de sector jeugdhulp

• Een burgerprofiel voor minderjarigen/ transparantie in eigen gegevens

• Een digitale werkruimte voor jongeren, hun netwerk en hulpverleners

Op 9 december organiseert Bandbreedte een derde netwerkmoment, met een stand van zaken van de lopende projecten en een aantal gratis webinars.: Schrijf in voor het derde netwerkmoment Bandbreedte op 9 december 2022 (opgroeien.be)

Bekijk zeker ook het opleidingsaanbod via: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/opleidingen

Op het overleg info-veiligheid van Jo-In sluit ook steevast iemand aan vanuit Opgroeien (Hannelore, Nele, Wederik) om een stavaza mbt Bandbreedte te voorzien, waarvoor dank!

10. Informant: Na de zomer zijn we er meteen opnieuw ingevlogen en hebben we tal van live en online vormingen georganiseerd. Heb je nog een vormingsvraag die je niet terugvindt in ons aanbod: neem dan snel contact op met Kaat via kaat@jo-in.be. Het najaar is helemaal volgepland met een breed pallet aan vormingskansen. Hou ons actueel aanbod nauwlettend in de gaten via https://www.jo-in.be/vorming. Onze vormingen zijn er voor en door jullie. Heb je een tip voor een vorming of wens je zelf ook vorming te geven via Informant, neem contact op met Kaat!

11. Open bestuur Jo-In: Op 28 november zitten we met enkele leden samen om de positie van Jo-In met oog op de toekomst verder te bepalen. Jo-In staat voor participatie: ieder die wil kan en mag meedenken. Dit overleg vertrekt dan ook onder andere vanuit een recente ledenbevraging die door elke medewerker van onze leden kon ingevuld worden.

12. Infomomenten: Op 16 januari 2023 organiseren we een online vergadering voor onze leden over ‘Huren en Wonen’ ism Huurdersbond Oost-Vlaanderen vzw. Interessant voor wie jongeren wil ondersteunen in zelfstandig wonen. Ook het project YouthStart brengen we even onder de aandacht met een online vergadering op 6 februari 2023.

13. Acties: Vanuit Jo-In voelen we samen met onze leden dat niet-indexering van de werkingskosten binnen onze sector de basisbehoeften van de doelgroep raakt en de kwaliteit van de dienstverlening ondermijnt. Ook andere koepels beamen dit. We zullen deze problematiek samen met leden in 2023 verder aankaarten en aansturen op gepaste acties zodat jongeren en hun context de kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen blijven ontvangen waar ze recht op hebben.

14. Stakeholder Jo-In

Jo-In blijft als stakeholder nauw betrokken op verschillende lopende projecten zoals jeugdhulp-hoger onderwijs, jeugdhulp-vrije tijd, Bandbreedte, Vroeg en nabij…

Vanaf 2023 zullen we in samenwerking met SAM ook bijkomend plaatsnemen in de redactieraad van Jeugdrecht.be. Vanuit SAM zal dan weer systematisch iemand aansluiten in de redactieraad van Agora webzine.

30/6/2022

Nieuwsbrief Jo-In juni 2022

Met de zomervakantie in zicht bieden we jullie graag een snelle stand van zaken binnen de brede jeugdhulp. Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van actuele informatie zodat jullie mee op de hoogte blijven van wat speelt. Er wordt een stand van zaken gedeeld over volgende thema’s in deze nieuwsbrief:

 1. Koepeloverleg
 2. De ideale wereld/Vroeg en nabij/reconversie
 3. Klimaat
 4. Agora webzine
 5. Bandbreedte
 6. Informant
 7. Overleggroepen Jo-In
 8. Stakeholder Jo-In
 9. Uitbreiding BO en Redactieraad Agora webzine
 10. Groeien met medewerkers

1. Koepeloverleg:

Op 27/06/2022 ging het laatste koepeloverleg door met het agentschap Opgroeien. Op de agenda stond onder andere de zoektocht naar personeel, de flow van Vroeg en nabij, een stand van zaken mbt reconversie en gezinshuizen, een voorstelling vanuit VAD + Gezond Leven. Het officiële verslag moet nog volgen maar mijn notities werden reeds bezorgd aan alle leden.

2. De ideale wereld/Vroeg en nabij/reconversie:

Het concept de ideale wereld is ons ondertussen reeds langer bekend. Wie de oorspronkelijke oproep nog eens wil herlezen kan dit doen via: https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/oproep-gedeelde-verantwoordelijkheid-en-de-ideale-wereld.

Met de voorstelling van de inspiratienota ‘Vroeg en Nabij’ lanceerde Vlaams minister Wouter Beke een ambitieus plan om hulp zo vroeg mogelijk én dichter bij de gezinnen in te zetten. De oproep tot reconversie is hierin een belangrijke tussenstap. De rondzendbrief ‘Reconversie in de jeugdhulp’ geeft organisaties tijd tot 9 september 2022 om voorstellen te doen rond reconversie van hun dienstverlening, om via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat te organiseren.

Om het plan uit de inspiratienota verder uit te werken, werden er vier cirkels (lokale netwerken (+kinderopvang), financiering, diagnostiek, bovenlokale netwerken) en twee bijzondere thema’s opgericht die concrete invulling aan de doelstellingen en de elementen van de inspiratienota moesten geven. De cirkels zijn intussen afgerond en er wordt toegewerkt naar een conceptnota waarin de adviezen van de cirkels en het Raadgevend Comité verwerkt worden.

De conceptnota zal kort na de zomer gefinaliseerd worden. Vervolgens start een verder traject van uitwerking waarin de sector actief betrokken zal worden. Vanuit Jo-In trachten wij natuurlijk van bij de start al extra in te zetten op maximale participatie vanuit de sector samen met onze leden. Daarom werd het overleg met Bruno Vanobbergen georganiseerd op 23/05/22 waarin uitgebreid de tijd werd genomen om ideeën van onze leden mbt het traject van Vroeg en nabij te bespreken. Het was een open dialoog waarvan alle leden ook het verslag ontvingen. Bruno gaf tevens al wat zicht op het vervolgtraject en we spraken af na de zomer deze praktijk van dialoog nogmaals met leden en Bruno te herhalen. Wordt vervolgd dus.

Diezelfde dag had Jo-In vervolgens ook een kort gesprek met Thierry Taverna (kabinet Beke/Crevits) waar enkele accenten uit de dialoog met Bruno en leden reeds kort konden overgebracht worden. Er werd afgesproken om eveneens een dialoog met leden en het kabinet te organiseren waarin leden hun ideeën en praktijken die aansluiting vinden bij Vroeg en nabij kunnen bespreken. Dit gesprek dat normaal voor de zomer nog zou doorgaan moest last minute worden uitgesteld tot na de zomer en zal dus doorgaan op 6 september 2022, leden ontvingen hiervoor reeds de uitnodiging.

We blijven met Jo-In en onze leden actief en nauw betrokken vanuit ons eigen engagement en ondernemerschap. Vanuit Jo-In werden ook nog enkele adviezen meegegeven op het Raadgevend Comité waaronder het advies om bij het luik financiering van Vroeg en nabij in de eerste plaats in te blijven zetten op de krachten en organisaties die er op vandaag al zijn binnen jeugdhulp en die hun waarde elke dag al bewijzen.

3. Klimaat:

Jo-In gaat ook in 2022 het engagement verder aan om haar leden te informeren en ondersteunen met betrekking tot duurzaamheid en zorg voor het klimaat. Mogelijks ben je geïnteresseerd in onderstaande initiatieven:

4. Agora webzine:

De laatste maanden verschenen opnieuw heel wat inspirerende artikels en aankondigingen via https://www.agorawebzine.be/ waaronder over de thema’s groeien met medewerkers, sociale tolken, ondersteuningsbehoeften van pleegouders, leefklimaat, leiding geven, de ontwikkeling van een taalbeleid, alcohol en druggebruik in de jeugdhulp….en er staan nog een resem artikels gepland, onder meer over EFQM, CANO, daklozentelling, effect van jeugdhulp etc. Hou de site dus goed in de gaten! Wie als lid graag zijn organisatie, een praktijk of project, een aankondiging, een getuigenis in de kijker wil zetten via dit kanaal: neem graag contact op via benjamien@jo-in.be. Wie graag Agora webzine verder wil steunen met een abonnement kan dit doen via https://www.agorawebzine.be/word-abonnee

5. Bandbreedte:

Project Bandbreedte loopt over de komende vier jaar en hierin staan volgende vier pijlers centraal:

 • Veilig en online communiceren binnen jeugdhulp
 • Een changetraject in de sector jeugdhulp
 • Een burgerprofiel voor minderjarigen/ transparantie in eigen gegevens
 • Een digitale werkruimte voor jongeren, hun netwerk en hulpverleners

Schrijf je in voor het netwerkmoment 20 september via: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/actueel/schrijf-in-voor-het-tweede-netwerkmoment-bandbreedte-op-20-september-2022

Bekijk zeker ook het opleidingsaanbod via: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/opleidingen

6. Informant:

De zomermaanden zijn zoals steeds rustige maanden wat betreft vorming maar we gaan wel gewoon verder aan het werk 😊. Heb je dus een vormingsvraag: neem dan snel contact op met Kaat via kaat@jo-in.be. Het najaar is opnieuw helemaal volgepland met een breed pallet aan vormingskansen. Hou ons actueel aanbod nauwlettend in de gaten via https://www.jo-in.be/vorming. Onze vormingen zijn er voor en door jullie. Heb je een tip voor een vorming of wens je zelf ook vorming te geven via Informant, neem contact op met Kaat!

7. Overleggen Jo-In:

We trachten de inhoud en vorm van onze interne overlegmomenten zo actueel mogelijk te houden. Daarom dat een aantal overlegvormen ook recent van naam zijn veranderd en een actualisatie van het profiel kregen in nauw overleg met deelnemers.

Hieronder nog eens een volledige lijst van ons huidig overlegaanbod:

 • Overleg verantwoordelijken & pedagogisch verantwoordelijken: een overleg voor directie en pedagogisch verantwoordelijken van residentiële diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en de relatie tussen AV, directieteam, bestuur.
 • Intervisie (eind)verantwoordelijken mobiele diensten: een overleg voor (eind)verantwoordelijken van mobiele diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld brochures en het vinden + inwerken van nieuwe medewerkers.
 • Overleg bijzondere coaches-coördinatoren: een overleg voor medewerkers in de sandwichpositie tussen staf en werkvloer. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en signs of safety.
 • Overleg dagbegeleiding: een overleg voor organisatoren van dagbegeleiding. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de omgang met netwerk, de omgang met wachtlijsten.
 • Overleg contextbegeleiders: een overleg voor contextbegeleiders die niet gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, de ASStheek.
 • Overleg contextbegeleiders verblijf: een overleg voor contextbegeleiders die gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en het veiligheidsplan.
 • Overleg begeleiders verblijf: een overleg voor begeleiders van residenties. Recente thema's zijn bijvoorbeeld begeleiden met dieren en seksualiteit.

Daarnaast is er intern het thematisch overleg omtrent info-veiligheid. Dit vindt 2 maal op een jaar plaats en hier bespreken we alles wat met sociale media en infodeling te maken heeft. Tot slot organiseren we ongeveer 4 maal per jaar ook een COP (community of practice) waar we laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan over het traject omtrent het effect van jeugdhulp.

8. Stakeholder Jo-In:

Jo-In blijft als stakeholder nauw betrokken op verschillende lopende projecten zoals jeugdhulp-hoger onderwijs, jeugdhulp-vrije tijd, de toekomst van de jo-lijn, Bandbreedte, Vroeg en nabij…

9. Uitbreiding BO en Redactieraad Agora webzine:

We namen de laatste jaren afscheid van enkel bekende gezichten uit ons bestuur (Geert Ginneberge, Marjan Detavernier, Hans Paredis, Sofia Feys) maar mochten ook enkele nieuwkomers welkom heten! (Jonathan Vercruysse, Bart Sanders, Sofie Geerts, Jan Vanhaerents). Johan Ieven, Ilse Jaspers, Sabine Bourgeois, Rudy Van Eeckhout, Maureen Pollentier bleven ondertussen trouw op post. We zijn echter steeds op zoek naar extra geëngageerde denkers en doeners om het Jo-In verhaal en bestuur te vervolledigen. Ben je zelf zo een geëngageerde denker en doener, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen voor deelname aan ons dynamisch bestuur!

Ook Agora webzine blijft gestaag groeien en neemt een prominente positie in. Wie graag als redactielid mee de koers van Agora webzine bepaalt, of het bestuur van Jo-In wil vervoegen: neem zeker contact via benjamien@jo-in.be

10. Groeien met medewerkers:

Vanuit Jo-In plaatsten we in 2021 en 2022 het thema ‘GROEIEN MET MEDEWERKERS’ op de agenda van elk overleg. De Vlaamse jeugdhulp staat op een scharnierpunt waarbij nagedacht wordt over nieuwe vormen van hulpverlening en vloeibare jeugdhulp. Wat daarin niet mag vergeten worden is de centrale plaats die medewerkers hebben om de opdracht binnen jeugdhulp mogelijk te maken. Hoe zorgt jouw organisatie ervoor dat medewerkers kunnen groeien en zich goed kunnen (blijven) voelen in hun job? We vroeg het aan meer dan 100 medewerkers via groepsgesprekken en interne overleggen. Hieruit kwamen heel wat krachten, uitdagingen en beleidsaanbevelingen voort die je kan lezen via:

https://www.agorawebzine.be/artikels/groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse-jeugdhulp

We gaan de komende periode actief aan de slag met de feedback die we tijdens de vele gesprekken ontvingen en bekijken op welke manier we op basis hiervan een passend antwoord kunnen helpen formuleren via onder meer vorming, studiedagen, campagne en beleidsadvies.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update met onze meest recente artikels in je mailbox

Bedankt!
Binnenkort krijg je de nieuwsbrief van Agora.
Oops! Something went wrong while submitting the form.