Voor leden

Langs deze weg worden relevante updates en nieuwtjes gedeeld voor Jo-In leden.

30/6/2022

Nieuwsbrief Jo-In juni 2022

Met de zomervakantie in zicht bieden we jullie graag een snelle stand van zaken binnen de brede jeugdhulp. Deze nieuwsbrief bevat een overzicht van actuele informatie zodat jullie mee op de hoogte blijven van wat speelt. Er wordt een stand van zaken gedeeld over volgende thema’s in deze nieuwsbrief:

 1. Koepeloverleg
 2. De ideale wereld/Vroeg en nabij/reconversie
 3. Klimaat
 4. Agora webzine
 5. Bandbreedte
 6. Informant
 7. Overleggroepen Jo-In
 8. Stakeholder Jo-In
 9. Uitbreiding BO en Redactieraad Agora webzine
 10. Groeien met medewerkers

1. Koepeloverleg:

Op 27/06/2022 ging het laatste koepeloverleg door met het agentschap Opgroeien. Op de agenda stond onder andere de zoektocht naar personeel, de flow van Vroeg en nabij, een stand van zaken mbt reconversie en gezinshuizen, een voorstelling vanuit VAD + Gezond Leven. Het officiële verslag moet nog volgen maar mijn notities werden reeds bezorgd aan alle leden.

2. De ideale wereld/Vroeg en nabij/reconversie:

Het concept de ideale wereld is ons ondertussen reeds langer bekend. Wie de oorspronkelijke oproep nog eens wil herlezen kan dit doen via: https://www.jeugdhulp.be/actua/nieuwsberichten/oproep-gedeelde-verantwoordelijkheid-en-de-ideale-wereld.

Met de voorstelling van de inspiratienota ‘Vroeg en Nabij’ lanceerde Vlaams minister Wouter Beke een ambitieus plan om hulp zo vroeg mogelijk én dichter bij de gezinnen in te zetten. De oproep tot reconversie is hierin een belangrijke tussenstap. De rondzendbrief ‘Reconversie in de jeugdhulp’ geeft organisaties tijd tot 9 september 2022 om voorstellen te doen rond reconversie van hun dienstverlening, om via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat te organiseren.

Om het plan uit de inspiratienota verder uit te werken, werden er vier cirkels (lokale netwerken (+kinderopvang), financiering, diagnostiek, bovenlokale netwerken) en twee bijzondere thema’s opgericht die concrete invulling aan de doelstellingen en de elementen van de inspiratienota moesten geven. De cirkels zijn intussen afgerond en er wordt toegewerkt naar een conceptnota waarin de adviezen van de cirkels en het Raadgevend Comité verwerkt worden.

De conceptnota zal kort na de zomer gefinaliseerd worden. Vervolgens start een verder traject van uitwerking waarin de sector actief betrokken zal worden. Vanuit Jo-In trachten wij natuurlijk van bij de start al extra in te zetten op maximale participatie vanuit de sector samen met onze leden. Daarom werd het overleg met Bruno Vanobbergen georganiseerd op 23/05/22 waarin uitgebreid de tijd werd genomen om ideeën van onze leden mbt het traject van Vroeg en nabij te bespreken. Het was een open dialoog waarvan alle leden ook het verslag ontvingen. Bruno gaf tevens al wat zicht op het vervolgtraject en we spraken af na de zomer deze praktijk van dialoog nogmaals met leden en Bruno te herhalen. Wordt vervolgd dus.

Diezelfde dag had Jo-In vervolgens ook een kort gesprek met Thierry Taverna (kabinet Beke/Crevits) waar enkele accenten uit de dialoog met Bruno en leden reeds kort konden overgebracht worden. Er werd afgesproken om eveneens een dialoog met leden en het kabinet te organiseren waarin leden hun ideeën en praktijken die aansluiting vinden bij Vroeg en nabij kunnen bespreken. Dit gesprek dat normaal voor de zomer nog zou doorgaan moest last minute worden uitgesteld tot na de zomer en zal dus doorgaan op 6 september 2022, leden ontvingen hiervoor reeds de uitnodiging.

We blijven met Jo-In en onze leden actief en nauw betrokken vanuit ons eigen engagement en ondernemerschap. Vanuit Jo-In werden ook nog enkele adviezen meegegeven op het Raadgevend Comité waaronder het advies om bij het luik financiering van Vroeg en nabij in de eerste plaats in te blijven zetten op de krachten en organisaties die er op vandaag al zijn binnen jeugdhulp en die hun waarde elke dag al bewijzen.

3. Klimaat:

Jo-In gaat ook in 2022 het engagement verder aan om haar leden te informeren en ondersteunen met betrekking tot duurzaamheid en zorg voor het klimaat. Mogelijks ben je geïnteresseerd in onderstaande initiatieven:

4. Agora webzine:

De laatste maanden verschenen opnieuw heel wat inspirerende artikels en aankondigingen via https://www.agorawebzine.be/ waaronder over de thema’s groeien met medewerkers, sociale tolken, ondersteuningsbehoeften van pleegouders, leefklimaat, leiding geven, de ontwikkeling van een taalbeleid, alcohol en druggebruik in de jeugdhulp….en er staan nog een resem artikels gepland, onder meer over EFQM, CANO, daklozentelling, effect van jeugdhulp etc. Hou de site dus goed in de gaten! Wie als lid graag zijn organisatie, een praktijk of project, een aankondiging, een getuigenis in de kijker wil zetten via dit kanaal: neem graag contact op via benjamien@jo-in.be. Wie graag Agora webzine verder wil steunen met een abonnement kan dit doen via https://www.agorawebzine.be/word-abonnee

5. Bandbreedte:

Project Bandbreedte loopt over de komende vier jaar en hierin staan volgende vier pijlers centraal:

 • Veilig en online communiceren binnen jeugdhulp
 • Een changetraject in de sector jeugdhulp
 • Een burgerprofiel voor minderjarigen/ transparantie in eigen gegevens
 • Een digitale werkruimte voor jongeren, hun netwerk en hulpverleners

Schrijf je in voor het netwerkmoment 20 september via: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/actueel/schrijf-in-voor-het-tweede-netwerkmoment-bandbreedte-op-20-september-2022

Bekijk zeker ook het opleidingsaanbod via: https://www.opgroeien.be/bandbreedte/opleidingen

6. Informant:

De zomermaanden zijn zoals steeds rustige maanden wat betreft vorming maar we gaan wel gewoon verder aan het werk 😊. Heb je dus een vormingsvraag: neem dan snel contact op met Kaat via kaat@jo-in.be. Het najaar is opnieuw helemaal volgepland met een breed pallet aan vormingskansen. Hou ons actueel aanbod nauwlettend in de gaten via https://www.jo-in.be/vorming. Onze vormingen zijn er voor en door jullie. Heb je een tip voor een vorming of wens je zelf ook vorming te geven via Informant, neem contact op met Kaat!

7. Overleggen Jo-In:

We trachten de inhoud en vorm van onze interne overlegmomenten zo actueel mogelijk te houden. Daarom dat een aantal overlegvormen ook recent van naam zijn veranderd en een actualisatie van het profiel kregen in nauw overleg met deelnemers.

Hieronder nog eens een volledige lijst van ons huidig overlegaanbod:

 • Overleg verantwoordelijken & pedagogisch verantwoordelijken: een overleg voor directie en pedagogisch verantwoordelijken van residentiële diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en de relatie tussen AV, directieteam, bestuur.
 • Intervisie (eind)verantwoordelijken mobiele diensten: een overleg voor (eind)verantwoordelijken van mobiele diensten. Recente thema's zijn bijvoorbeeld brochures en het vinden + inwerken van nieuwe medewerkers.
 • Overleg bijzondere coaches-coördinatoren: een overleg voor medewerkers in de sandwichpositie tussen staf en werkvloer. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de ideale wereld en signs of safety.
 • Overleg dagbegeleiding: een overleg voor organisatoren van dagbegeleiding. Recente thema's zijn bijvoorbeeld de omgang met netwerk, de omgang met wachtlijsten.
 • Overleg contextbegeleiders: een overleg voor contextbegeleiders die niet gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan, de ASStheek.
 • Overleg contextbegeleiders verblijf: een overleg voor contextbegeleiders die gekoppeld zijn aan een residentie. Recente thema's zijn bijvoorbeeld het ondersteuningsplan en het veiligheidsplan.
 • Overleg begeleiders verblijf: een overleg voor begeleiders van residenties. Recente thema's zijn bijvoorbeeld begeleiden met dieren en seksualiteit.

Daarnaast is er intern het thematisch overleg omtrent info-veiligheid. Dit vindt 2 maal op een jaar plaats en hier bespreken we alles wat met sociale media en infodeling te maken heeft. Tot slot organiseren we ongeveer 4 maal per jaar ook een COP (community of practice) waar we laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan over het traject omtrent het effect van jeugdhulp.

8. Stakeholder Jo-In:

Jo-In blijft als stakeholder nauw betrokken op verschillende lopende projecten zoals jeugdhulp-hoger onderwijs, jeugdhulp-vrije tijd, de toekomst van de jo-lijn, Bandbreedte, Vroeg en nabij…

9. Uitbreiding BO en Redactieraad Agora webzine:

We namen de laatste jaren afscheid van enkel bekende gezichten uit ons bestuur (Geert Ginneberge, Marjan Detavernier, Hans Paredis, Sofia Feys) maar mochten ook enkele nieuwkomers welkom heten! (Jonathan Vercruysse, Bart Sanders, Sofie Geerts, Jan Vanhaerents). Johan Ieven, Ilse Jaspers, Sabine Bourgeois, Rudy Van Eeckhout, Maureen Pollentier bleven ondertussen trouw op post. We zijn echter steeds op zoek naar extra geëngageerde denkers en doeners om het Jo-In verhaal en bestuur te vervolledigen. Ben je zelf zo een geëngageerde denker en doener, aarzel dan niet om je kandidaat te stellen voor deelname aan ons dynamisch bestuur!

Ook Agora webzine blijft gestaag groeien en neemt een prominente positie in. Wie graag als redactielid mee de koers van Agora webzine bepaalt, of het bestuur van Jo-In wil vervoegen: neem zeker contact via benjamien@jo-in.be

10. Groeien met medewerkers:

Vanuit Jo-In plaatsten we in 2021 en 2022 het thema ‘GROEIEN MET MEDEWERKERS’ op de agenda van elk overleg. De Vlaamse jeugdhulp staat op een scharnierpunt waarbij nagedacht wordt over nieuwe vormen van hulpverlening en vloeibare jeugdhulp. Wat daarin niet mag vergeten worden is de centrale plaats die medewerkers hebben om de opdracht binnen jeugdhulp mogelijk te maken. Hoe zorgt jouw organisatie ervoor dat medewerkers kunnen groeien en zich goed kunnen (blijven) voelen in hun job? We vroeg het aan meer dan 100 medewerkers via groepsgesprekken en interne overleggen. Hieruit kwamen heel wat krachten, uitdagingen en beleidsaanbevelingen voort die je kan lezen via:

https://www.agorawebzine.be/artikels/groeien-met-medewerkers-factoren-van-welzijn-en-welbevinden-binnen-de-vlaamse-jeugdhulp

We gaan de komende periode actief aan de slag met de feedback die we tijdens de vele gesprekken ontvingen en bekijken op welke manier we op basis hiervan een passend antwoord kunnen helpen formuleren via onder meer vorming, studiedagen, campagne en beleidsadvies.

Blijf op de hoogte!

Ontvang maandelijks een update met onze meest recente artikels in je mailbox

Bedankt!
Binnenkort krijg je de nieuwsbrief van Agora.
Oops! Something went wrong while submitting the form.