House of Time

Voor het concreet vormgeven van POTgrond zijn wij te rade gegaan bij enkele naburige projecten. De locatie House of Time biedt voor dit plan fantastische mogelijkheden. Brugge Plus, dat instaat voor het beheer van House of Time, zag muziek in de opzet van het project. Zodoende is POTgrond een uniek en innoverend project met de insteek van Cultuur en Welzijn. De erkenning loopt tot eind 2022.

Doelgroep

POTgrond richt zich tot die jongeren die niet meer bereikt worden door de reguliere ondersteunende onderwijs-, hulpverlenings- en/of tewerkstellingsprojecten en die daardoor voor langere tijd geen daginvulling hebben.

Het zijn die jongeren die omwille van een voorgeschiedenis van chronische negatieve ervaringen, omwille van ingrijpende traumatische gebeurtenissen of doordat ze net tussen de bestaande doelgroepen vallen, zich bevinden in een geblokkeerde situatie waarbij zij geen maatschappelijk perspectief meer zien en verzinken in een gevoel van apathie en het gevoel hebben niet meer mee te tellen. Dit leidt tot passiviteit, overlast of het vinden van aansluiting bij lotgenoten waardoor dit een versterkend effect heeft met vaak negatieve symptomen voor zichzelf en de omgeving tot gevolg.

POTgrond is geen vervanging voor bestaande vormen van dagbesteding. We zijn er voor die jongeren die elke aansluiting met andere initiatieven en mogelijkheden zijn kwijt geraakt. De jongeren die instromen komen vanuit de vier participerende vzw’s.

Concrete werking

Via een gezamenlijke inspanning van vier Brugse vzw’s en Brugge Plus zijn wij gekomen tot het organiseren van een gedeelde dagbesteding op de site van House of Time en dit telkens één dag per week: op vrijdag van 9u30-16u.

Elke organisatie vaardigt één begeleider af. Elke vrijdag zijn er in beurtrol vanuit twee organisaties begeleiders aanwezig. Samen met Lowie, die voor POTgrond is vrijgesteld vanuit Brugge Plus en elke vrijdag aanwezig is, vormen we een driekoppig wisselend team.

POTgrond is een dag-atelier: handwerk, ambacht en creatie zijn de uitgangspunten. Het werkjaar loopt van 1 september tot 30 juni. We delen deze tijd op in 4 blokken en voorzien een slotmoment en/ of toonmoment aan het eind van elk van deze blokken. We voorzien dat 8 jongeren tegelijk op POTgrond kunnen zijn.

De jongeren zijn welkom vanaf 9u30 tot 16u. in principe kunnen ze elk moment van de dag komen en verder aansluiten. Elke ochtend bekijken we wie het onthaal doet (de site is ruim en als je in het atelier duikt kan het voor wie toekomt lijken alsof er niemand aanwezig is) en wie zal instaan voor de maaltijd. Elke begeleider voorziet ook in een activiteit vanuit zijn eigen interesses en sterktes (moestuin, houtatelier, schilderen, circustechnieken,…..)

We vertrekken vanuit de eigen interesses en passies van de begeleiders: dit is de aansteker in POTgrond. Activiteiten opzetten vanuit eigen sterktes brengt dynamiek en is een goede manier om jongeren warm te krijgen en om drive op de site te creëren. Uiteraard proberen we dit te matchen met vragen en interesses van de jongeren. Ons aanbod en ons enthousiasme zijn het vertrekpunt.

We vertrekken vanuit gelijkwaardigheid. De begeleiders van POTgrond zijn in die zin niet verantwoordelijk voor de activiteiten van de jongeren, zij proberen vooral zoveel als kan dingen mogelijk te maken. De jongere is eigenaar van zijn eigen tijd. In die zin kan een dag best ook goed zijn als de jongere niets heeft gemaakt, maar er alleen (zichzelf) is geweest.

De site

House of Time is een participatief project van Brugge Plus dat kunst, ambacht en creatie faciliteert, stimuleert en gebruikt als hulpmiddel voor culturele en sociale ontwikkeling. Het is een gastvrije open werk- en ontmoetingsplek waar samen werken en beheren de basis is. De House of Time site bestaat uit een open buitenruimte, heel wat bijzondere binnenplekken (silo, bunker, treehouse, polyvalente scheepscontainer en binnenkort ook een joert) alsook een goed uitgeruste hout- en metaalwerkplaats.

De site werd in 2017 mee opgestart door het Berlijnse architectenbureau Raumlabor in het kader van en naar aanloop van Triënnale Brugge 2018. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Brugse kwetsbare jongeren, jonge kunstenaars en andere bewoners van de stad.

House of Time is uitgegroeid tot een uitvalsbasis en werkplek voor veel organisaties, er gebeuren heel zinvolle en creatieve kruisbestuivingen tussen verschillende werkingen en sectoren. Op de site staat een voormalige watertank waarop ‘Change your life now’ is te lezen: verandering kan hier en vandaag starten.

Krachtlijnen en visie

In de institutionele pedagogiek vinden wij de krachtlijnen van ons project

  • Elk individu heeft een verlangen om op zoek te gaan naar een zinvol bestaan. Het is aan ons om de omstandigheden te creëren waarbinnen de jongere opnieuw kan groeien.
  • Ontmoeten staat centraal: ‘Om de andere te kunnen ontmoeten moet je de andere als gelijke benaderen. De POTgrond begeleider is in die zin ‘begeleider af’.
  • Dynamiek/ actie staat centraal: ‘We moeten de tijd nemen of laten om de jongere toe te laten terug open en nieuwsgierig in de wereld te staan. Het is aan het project om omstandigheden te creëren die dit mogelijk maken’. Door het aanbieden van actie vanuit onze eigen passie als begeleider krijgt de jongere de kans om nieuwe of ondergesneeuwde interesses aan te boren en positieve ontmoetingen en ervaringen te beleven. Dit creëert perspectief voor de jongere!

Ontmoeting – deblokkering – zelfwaardeondersteuning

Met POTgrond willen we een laagdrempelige ontmoetingsruimte creëren met een uitnodigend karakter. Een vrijblijvend gevarieerd aanbod van mogelijkheden waarbij de klemtoon ligt op succeservaringen. Het is duidelijk dat de focus ligt op dagbesteding en niet op hulpverlening.

POTgrond wil een eiland zijn: werking staat los van afdelingen

De jongeren komen naar POTgrond zonder briefing vooraf. We zijn ervan overtuigd dat onze jongeren dit aanvoelen, dat ze merken dat we niet meteen een of andere bril op hebben waarmee we naar hen kijken. Het uitblijven van informatie en dus vooringenomenheid is een belangrijke voorwaarde om echt tot iets nieuw te kunnen komen. We houden een eigen logboek bij als overdracht naar elkaar, maar deze informatie stroomt niet door naar de voorzieningen.

Zijn we dan aanbodgericht of vraaggericht?

Elke begeleider brengt zijn eigen dynamiek mee: moestuin, koken, werken met hout, creatief atelier, muziek maken, jongleren, vogels spotten, aquarellen,… In die zin werken we aanbodgericht. Binnen dit aanbod is het de uitdaging om de gemene deler te vinden met de jongeren: iets nodig om jouw eigen kamer verder in te richten? Neem je de soep mee naar huis voor vanavond? Welk kleur zou ik hier gebruiken? Wat is jouw lievelingseten? Het is hier stil, kies jij wat muziek? …

Uitdagingen

Na anderhalf werkjaar hebben we POTgrond geëvalueerd door middel van een bevraging op de verschillende afdelingen. Daaruit komen volgende werkpunten en ideeën:

Zorgen voor voldoende instroom

We merken van  bij de opstart dat de jongeren niet steeds de weg tot bij ons vinden. En toen kwam corona… in september zijn we gelukkig opnieuw kunnen opstarten. We bevragen de afdelingen om te kijken waar er eventueel drempels zijn. Is de site genoeg bekend? We nodigen jongeren en teams en leefgroepen uit om ook los van POTgrond gebruik te maken van House of Time zodat het meer bekend terrein wordt.

Enkel op vrijdag

Door de beperkte budgettering kunnen wij enkel voorzien in één dag POTgrond per week. Dat maakt ons klein en beperkt.

Winterproof maken

De gebouwen zijn niet (goed) geïsoleerd en doordat het atelier in een beschermd gebouw zit mogen we hier ook geen aanpassingen doen (zoals doorvoer verwarming maken). Via projectgeld vanuit Brugge(n) voor Jongeren kon House of Time en Cargo een joert aankopen. Die wordt op dit moment opgetrokken zodat ook POTgrond hiervan gebruik kan maken en zo ook een extra verwarmde ruimte heeft tegen de tijd dat de kou echt komt opzetten. Er wordt bovendien ook bekeken om de blauwe polyvalente container met een pelletkachel te verwarmen.

Externe instroom?

We krijgen de vraag vanuit andere hulpaanbieders of zij ook jongeren kunnen aanmelden. Op dit moment is het zo dat er enkel instroom is vanuit de deelnemende partners. We bekijken of ook andere organisaties partner kunnen worden en hopen hierin ook de brug te slaan met onderwijs.

Meer grensoverschrijdend werken

We schreven al dat de site zich erg goed leent tot kruisbestuivingen. In een ideale wereld zijn tijdens de POTgrond uren ook andere externe hulpaanbieders aanwezig … Of komen we tot een ruimere samenwerking?

Bibliografie:
Projectaanvraag POTgrond
Visietekst stuurgroep POTgrond
House of Time

Klaas, Koen, Pepijn, Simon, Veerle, Geert, Rik, Tijs, Willem, Leen, Lowie, Marec en Peter: het team van Potgrond en House of Time