‘Het is op dit punt dat JUMP! bij ons in 2018 in beeld kwam. JUMP! heeft een methode geïntroduceerd die echt blijkt te werken en efficiënt regionaal overzicht verschaft. Ik was meteen grote voorstander van hun werkwijze. We hebben JUMP! dan ook platform gegeven om zich te komen voorstellen aan de organisaties die in West-Vlaanderen samen de KWE’s inrichten. 

Een volgende stap was het JUMP!-model in elke regio in West-Vlaanderen (Ieper, Veurne, Oostende,..) gekend maken en regio’s aansporen het model ook lokaal te vertalen. Die vertaling hoeft geen kopie te zijn omdat het aanbod verschilt van regio tot regio, maar het basisidee blijft overal hetzelfde: over sectoren heen jongvolwassenen die tussen de mazen dreigen te glippen in beeld houden. In elke regio hebben we op dit moment iemand gevonden die zich hiervoor wil engageren als trekker. Momenteel zijn er regionaal verkennende gesprekken om de uitbouw van zo’n overleg op poten te zetten. Het agentschap Opgroeien (en meer bepaald Sharon Van Audenhove) is hier nauw op betrokken.‘


Naast JUMP! zijn er nog andere lokale initiatieven die momenteel schitterend werk leveren. Peter Velle (agentschap Opgroeien) somde er nog enkele voor ons op:

Back on Track is een heel recent initiatief dat in de hele provincie West-Vlaanderen uitgerold wordt. Back On Track is een driejarig project waarin met jongeren die uit detentie komen of (dreigend) thuisloos zijn aan de slag gegaan wordt. Dit doet het in nauwe samenwerking met CAW's en detentie. Ook het netwerk van de jongere wordt betrokken. Back on Track situeert zich in West-Vlaanderen en in de regio's Gent en Oudenaarde. Meer info vind je op https://www.backontrack-oranjehuis.be/

Met Sofasurfers richt CAW zich sinds vorig jaar heel expliciet op eens specifieke groep onzichtbare maar kwetsbare jongeren. Een mooi overzicht van hoe ze dat aanpakken vind je op https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/geef-jonge-sofasurfers-een-gezicht-en-geen-masker/


Brugge(n) na 18 & LOGiN: Het project 'Brugge(n) voor jongeren' is een samenwerking tussen de stad Brugge, het OCMW Brugge en het CAW Noord-West-Vlaanderen, met medewerking van alle lokale partners die actief zijn met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Het project Bruggen voor jongeren richt zich tot de zogenaamde gesloten 'pistachenootjes' die in het hulpverleningsschaaltje blijven liggen om uiteindelijk overboord te gaan, omdat niemand de tanden er wil op stuk bijten. 'Brugge(n) voor jongeren' doet ons sterker samenwerken om deze jongeren meer en beter te bereiken. LOGiN werd eind 2008 opgericht naar aanleiding van een aantal knelpunten in de hulp die jongeren krijgen in de Brugse regio. Het project LOGiN heeft als doel regionaal in te spelen op de gevolgen van de manier waarop hulp- en dienstverlening georganiseerd is, en dit door de methodiek casemanagement. Men kan beroep doen op LOGiN als de jongere (en de betrokkenen) vast zit in zijn/haar situatie en niet goed weet hoe die verder aan te pakken. LOGiN kan mee helpen zoeken naar de geschikte hulp of de gepaste aanpak van de situatie. Via de module consult+ worden adviezen aangereikt en verder opgevolgd. Dit kan in verschillende vormen plaatsvinden. Daarnaast biedt LOGiN trajectbegeleiding voor jongeren. Dit gebeurt steeds nadat de eerste module (consult+) ingezet werd. LOGiN volgt de principes van intensief casemanagement, uitgewerkt in het strengths-based model.

Het project Loopplanken startte vanuit CAW Zuid West-Vlaanderen en beoogt een zo naadloos mogelijke overgang van jeugdhulp naar volwassenhulp. Begeleiders en jongeren uit Bijzondere Jeugdzorg en BuSO/MPI kunnen beroep doen op een rechtstreeks aanspreekpunt binnen het CAW. Reeds tijdens het traject binnen de BJZ of het BuSO/MPI kunnen begeleider en jongere samen met de CAW-medewerker de gepaste vervolghulp of ondersteuning voorbereiden en uitwerken. De bedoeling is om vroegtijdig, vanuit gedeelde zorg en gedeeld engagement, op maat van elke individuele jongere te werken aan gepaste vervolghulp of ondersteuning. Dit om te vermijden dat jongeren en jongvolwassenen na hun traject in de Bijzondere Jeugdzorg of het BuSO/MPI zonder hulp of ondersteuning van de radar verdwijnen. Het was de bedoeling dit project ook uit te rollen in Midden West-Vlaanderen. Ondertussen werden de oorspronkelijke projectmatige middelen recurrent en worden ze nu aangewend in de CAW-module Begeleiding Jeugdhulpverlaters.

VOLT is een recent project van stad Oostende dat ook al een paar jongvolwassenen bij het vel vatte. Eén casemanager voor de verschillende levensdomeinen is hier het toverwoord: https://www.hln.be/in-de-buurt/oostende/oostende-zet-nieuw-project-op-poten-om-kinderarmoede-aan-te-pakken~a0212a56/

De Werkgroep Jongvolwassenen van het IROJ West-Vlaanderen werd opgestart om mee de vertaling te maken van het Actieplan Jongvolwassenen. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Geestelijke Gezondheidszorg, Pleegzorg, CLB’s, VAPH, het agentschap Opgroeien, voorzieningen, Brugge(n) voor Jongeren, CAW, DOP, VDAB, cliëntvertegenwoordigers en binnenkort ook Huisvesting. Binnen het IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) werd de doelstelling van de werkgroep als volgt geformuleerd: De regio beschikt over een breed platform/klankbordgroep waarvan alle leden op de hoogte zijn van de inhoud van het Vlaams Actieplan Jongvolwassenen. Het platform inventariseert en biedt uitwisselingsmogelijkheid rond goeie praktijken op vlak van de actiepunten in het plan, analyseert, detecteert noden en knelpunten. Daaruit volgend formuleert een kerngroep mogelijke oplossingen en beleidsaanbevelingen. In het najaar organiseren we met de werkgroep vier debatlunches en co-workingmomenten rond de thema’s Tewerkstelling, Vrije Tijd, Algemeen Welbevinden en Huisvesting, met continuïteit en case-management als rode draad.  Dat mondt uit in een plenair moment in 2021 waarin we verdere handvaten willen aanreiken rond basishouding in begeleiding in functie van continuïteit, tandembegeleiding, toekomstplan & goeie praktijken. Netwerkvorming en verspreiding van good practices zijn daarbij kernpunten.

Aan het IROJ werd door het centraal bestuur van het agentschap Opgroeien recent de opdracht gegeven twee pilootregio’s aan te duiden voor het project A Way home. Dit oorspronkelijk Canadees project draaide piloot onder de noemer Mind the Gap in Antwerpen. De focus ligt op de preventie van dakloosheid. Voor meer info: zie ook https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties.  De Vlaamse coalitie rond A Way Home wil in pilootregio’s expertise en coaching aanbieden. Er worden geen financiële middelen voorzien. Ook in West-Vlaanderen zullen door de werkgroep Jongvolwassenen en het IROJ twee pilootregio’s aangeduid worden, waarbinnen actief aan coalitievorming gedaan wordt om thuisloosheid bij jongvolwassenen tegen te gaan. Voorbeelden van concrete mogelijke acties zijn: het aanpakken van barrières, een buddywerking, weerbaarheidstraining, inloophuizen. Het agentschap Opgroeien coördineert en faciliteert. Dat alles zal uiteraard maximaal gekoppeld worden aan bestaande regionale dynamieken en initiatieven.


Koen Gevaert Regiocoördinator ACT West-Vlaanderen / Agentschap Opgroeien

Peter Velle Deskundige / Agentschap Opgroeien – Team Continuïteit West-Vlaanderen

Benjamien Calsyn Koepelverantwoordelijke en eindredacteur Agora / Vzw Jo-In