Een veelheid aan concepten en initiatieven

Het introduceren van geïntegreerde concepten zou in de praktijk moeten bijdragen tot een meer nabije, generalistische, breed toegankelijke en gebruikersgerichte eerste lijn voor hulpvragers. We stellen vast dat hun doelstellingen en principes meestal gelijklopend zijn, maar dat elk concept een specifieke invalshoek, werkwijze of focus heeft.

Deze veelheid aan initiatieven heeft ervoor gezorgd dat het werkveld overbevraagd raakt en dat het erg druk wordt op de eerste lijn. Er is weinig samenhang en afstemming tussen al deze initiatieven en de beleidskaders zijn niet altijd voldoende uitgetekend.

Wat is de doelstelling van elk concept, welke partners werken mee, wat is het werkingsgebied? En wat zijn de gevolgen van de recente ontwikkelingen en fusies in de Vlaamse beleidsdomeinen?

Om hier wat duidelijkheid te brengen, maakte SAM (steunpunt Mens en samenleving) een overzicht van alle recente ontwikkelingen in de verschillende beleidsdomeinen. De focus ligt hierbij vooral opde geïntegreerde concepten binnen de sterk veranderende maatschappelijke en bestuurlijke context.

 

Welke ‘geïntegreerde concepten’?

De Vlaamse overheid vertaalde haar beleidskeuze voor de vermaatschappelijking van de zorg in verschillende geïntegreerde concepten:

 • 1Gezin 1Plan
 • Vroeg & Nabij
 • Zorgzame Buurten/buurtgerichte zorg
 • Het Geïntegreerd Breed Onthaal
 • De Eerstelijnszones en Zorgraden
 • De Family Justice Centers en de ketenaanpak IFG
 • De Huizen van het Kind
 • De lokale gezinscoaches ingebed in een(boven)lokaal netwerk
 • De Lokale integrale veiligheidscellen(LIVC)
 • De Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg
 • De OverKop-huizen
 • Het Sociaal Huis

Krijg een totaalbeeld van de geïntegreerde concepten via de visuele voorstelling en lees zeker ook de visietekst om de verdere details en onderlinge verbanden te begrijpen.

Vijfjarig bestaan van SAM

SAM, steunpunt Mens en Samenleving houdt al vijf jaar de vinger aan de pols: van maatschappelijk kwetsbare mensen en van de sociale professionals die hen ondersteunen.

Voor het vijfjarig bestaan in 2023 kiezen ze ‘de eerste lijn’ als jaarthema: een domein waarin veel beweegt dat rechtstreekse gevolgen heeft voor het sociaal werk en voor de mensen in een kwetsbare positie. De onderstaande publicatie is een eerste initiatief binnen dat thema.

Gefeliciteerd, SAM!

 

SAM, Steunpunt Mens en Samenleving